Over SVWTO

In 1932 hadden en aantal mensen uit Otterlo de intentie een schietvereniging op te richten. Dhr. Engelen schrijft een openbare vergadering uit voor belangstellenden. In eerste instantie kwamen er 30 mensen op af. Dhr. Weverwijk geeft tekst en uitleg van het doel van de schietvereniging: zuiver als sport, zonder enig bijoogmerk en zal absoluut neutraal zijn.
Er wordt een voorlopig bestuur gevormd met de opdracht reglementen en statuten op de stellen. In dit voorlopige bestuur worden gekozen: dhr. Weverwijk, dr. Beumer, Meester Engelen, dhr v.d. Linde en Meijer.
Op vrijdag 30 december 1932 wordt in de school de eerste algemene ledenvergadering gehouden om tot oprichting te komen van een schietvereniging. Dhr. Grotes, onbezoldigd rijksveldwachter, tevens het oudste lid wordt gevraagd een naam vast te stellen voor de vereniging. Zonder bedenken zegt hij: Willem Tell. Ook zonder bedenken neemt de vergadering deze naam aan. Vanaf dat moment heet de schietvereniging dan Willem Tell. Op 23 januari 1933 is de vereniging officieel opgericht.
Er werden 2 buksen aangeschaft voor 145 gulden. Een baanassistent werd aangesteld om de schietbanen in de gang van de school op te bouwen en weer aan het einde van de avond af te breken. Hij kreeg daar 50 cent per avond voor. Om die kosten te dekken werd de contributie verhoogd met 5 cent per maand.
Het schieten ging niet zo zeer om de meeste punten dan wel om de meeste rozen en maximums. Dat er stevig geoefend werd in die tijd was een feit. 18.000 patronen werden in een jaar verschoten.
In de oorlog moesten de wapens en munitie ingeleverd worden, de vereniging ging in slaapstand. De 15 leden kregen elk 10 gulden uit de kas met de plechtige belofte deze na de oorlog weer terug te geven aan de vereniging als startkapitaal. Aldus geschiedde. Na de oorlog werd Willem Tell weer wakker. Het schieten werd weer hervat. Op 17 april 1946 werd het eerste concours met windbuksen gehouden in de garage van v.d. Brink. 7 verenigingen namen er aan deel. Jan Hendriksen werd de hoogste schutter, zowel voor corps als personeel.
De grote taart werd door een Barnevelder gewonnen. Of hij taart niet lekker vond weten wij niet. Hij gebruikte de taart als kussen op zijn stoel en u begrijpt het: hij ging er midden in zitten. De lachspieren werden goed getest. Dit concours leverde een batig saldo op van 12 gulden en 35 cent. 2x per week werd er geoefend achter De Zanding met echte geweren. Deze geweren waren direct na de oorlog georganiseerd met de benodigde munitie. Oorlogsbuit zullen we maar denken. Onder leiding van de penningmeester werd er geoefend.
In het voorjaar van 1949 werd er besloten om over te gaan op de 50 meter met Petit Carabine klein kaliber. In het bos achter de Hoef werd met vereende krachten een aanwijskelder gebouwd. Veiligheid en techniek krijgen veel aandacht. Ook worden er klassen ingesteld A en B en een jaar later C en D. In de winter werd er eerst in de gang op 12 meter, daarna op de zolder van de school geoefend. In de gang moesten de banen steeds opgebouwd en afgebroken worden. Er werd een prijsje beschikbaar gesteld voor diegene die de meeste keren geholpen had met opbouwen en opruimen. Deze prijs werd glansrijk gewonnen door Jas Beumer. Hij had dat jaar 26 maal geholpen.
Er is een rekening van 25 augustus 1949 van de gemeente Ede voor het gebruik van een lokaal van de openbare lagere school over het 2e kwartaal. Het bedrag was 2 gulden.
In 1950 en 1951 zijn er door de schietvereniging ook nog toneeluitvoeringen gegeven in de grote zaal van “Jagersrust”.
In 1951 wordt de Hinderwet strenger voor de schietbanen. Met medewerking van alle leden worden de banen aangepast aan de dan geldende eisen.
De jaren direct na de oorlog zijn heel moeilijke jaren geweest. Geen geld, geen goede wapens en slecht geoefende schutters. Maar Willem Tell kwam ook deze periode weer te boven. Aanschaf van een paar moderne wapens en intensief trainen deed Willem Tell weer volop mee tellen. Er werden zelfs concoursen uitgeschreven. Hier werd royaal aan deelgenomen door andere verenigingen. De samenhorigheid was groot. Het verenigingsleven bloeide op. Er werd door Willem Tell deelgenomen met 3 vijftallen aan veel concoursen. Er zijn dan ook veel prijzen mee naar Otterlo genomen.
Maar het liep niet altijd even vlot. Op een keer ging er een vijftal met de auto naar de Betuwe naar een concours. Daar zouden ze proberen een prijsje te bemachtigen. Maar onderweg steekt er plotseling een ijscokarretje voor de Otterlose wagen over. Het ijscokarretje totaal vernield. Maar geen nood. De eigenaar van de auto was verzekerd. Stuur de rekening maar naar onze penningmeester, dhr. Beumer in de dorpsstraat te Otterlo. De rekening is nooit aangekomen. Pas veel later kwam uit dat de rekening bij dokter Beumer aan de dorpsstraat aangekomen was. Deze had hem betaald, denkende dat zijn zoon iets uitgehaald had.
In januari 1953 bestaat Willem Tell 20 jaar. 6 leden vanaf de oprichting actief schieten nog mee. De heer Engelen wordt erelid van de vereniging. Hij was een van de oprichters en eerste voorzitter.
Januari 1958 het 25 jarig bestaan. Dit wordt gevierd met een jubileumwedstrijd in februari. De grote zaal van hotel Jagersrust wordt met veel strobalen ‘veilig’ gemaakt. Achter de schijven extra balen stro. Ondanks alle veiligheidsvoorzieningen en Hinderwet bepalingen ten spijt, weten diverse kogels hun weg te vinden door de strobalen en openslaande deuren. De kogels komen in de zijmuur terecht van het naast gelegen huis van W. Beumer. Gelukkig deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. In maart daarop volgend een feestavond met prijsuitreiking. Op deze avond werden de 7 oprichters van Willem Tell gehuldigd. Zij kregen een medaille uitgereikt.
Hetzelfde jaar kwam de schietkelder klaar onder het toneel van “De Waldhoorn”, kompleet met 8 elektrisch bediende banen. Dit was voor die tijd zeer modern en een grote vooruitgang.
Kantine was er niet. Iedereen zat strak achter de schutters. Heel gewoon in die tijd.
Omstreeks 1960 werd er weer begonnen met groot kaliber geweer schieten op de banen bij de Driesprong in Ede. In 1968 werden deze banen afgekeurd. Wij verhuisden naar de banen op het ISK in de Harskamp. In de zomer wordt hier elke week geschoten met legergeweren, ons welwillend ter beschikking gesteld door de legerautoriteiten.
Einde jaren 60 raakt de vereniging in een dip. Bij diverse leden ging het niet naar de zin. Er kwam een nieuw bestuur dat prompt weer werd weggestemd. Zelfs Jas Beumer, de man vanaf het eerste uur lid, is nog enige tijd voorzitter geweest. Toch kwam alles weer op zijn pootjes terecht. Er kwam weer een nieuw en actief bestuur. De schouders werden er onder gezet en…. alle geweren werden gestolen. Gelukkig zijn de wapens teruggevonden.
In 1973 bestaat Willem Tell 40 jaar. Dit wordt gevierd met een officiële receptie op 6 april. Tevens worden daarna dan ook de prijzen uitgereikt van de traditionele wedstrijd in februari. Veel verenigingen uit ons dorp, zusterverenigingen, de KNSA, de SKGV waren hierbij aanwezig. Ons bestuurslid Jas Beumer werd koninklijk onderscheiden wegens 40 jaar lidmaatschap, waarvan 35 jaar bestuurslid. Wethouder Albers reikte de onderscheiding uit.
Er kwam ruimtegebrek. In overleg met dhr. Jan Grevers werden er nieuwe banen gebouwd en een nieuw clubhuis. Op 29 januari 1979 werden de banen officieel in gebruik genomen. Het openingsschot werd verricht door de commissaris van politie dhr. J. Hoppel.
Op 23 januari 1983 bestaat Willem Tell 50 jaar. Dit wordt groots gevierd. Op 22 januari met een receptie in “De Waldhoorn”. Deze receptie werd druk bezocht. ’s Avonds was het feest. 6 oprichters van de vereniging waren aanwezig. Zij werden door de voorzitter gehuldigd. Op 6 mei vond het eigenlijke feest plaats. In kasteel Doornenburg werd het 50 jarig bestaan uitbundig gevierd.
Eind jaren 80 nam het ledental toe tot 60 personen. Het was op de verenigingsavonden erg druk in het clublokaal. Er werd gesproken over uitbreiding. Tevens was er dan de mogelijkheid een eigen ingang te verkrijgen. Dit mede ook door de steeds strengere veiligheidseisen.
Niemand hoeft dan meer over het toneel naar de schietkelder.
Op zaterdag 3 oktober 1992 werd begonnen met het terrein bouwrijp te maken. Eind 1993 waren de schietkelder en het clubgebouw gereed.
Om verschillende reden werd er in 1994 besloten een ander transportsysteem te maken. Dit werd in 1994 voltooid. De schietresultaten waren na de onderbreking ook wat afgenomen, maar er kon weer volop geoefend worden.
Op 23 januari 2003 is Jas Beumer 70 jaar lid. Door dhr. Peters van de KNSA wordt hem een oorkonde van verdienste met draagspeld uitgereikt. Dit was het hoogtepunt van de feestavond t.g.v. het 70 jarig bestaan.
Helaas is Jas Beumer op 25 augustus 2003 overleden. Willem Tell heeft op passende wijze afscheid van hem genomen.
In 2005 bestaat Otterlo 1150 jaar. Met een promotiestand van de KNSA hebben wij daar aan deelgenomen. Met groot succes.
Met het banentransport krijgen we steeds meer problemen. Er komen nieuwe zwaardere motoren.
Op 23 januari 2008 bestaat Willem Tell 75 jaar. Dit wordt gevierd in “De Waldhoorn” met een officiële receptie op zaterdag 26 janiari 2008. Eind maart is er een feestavond voor de leden.
Op dit moment heeft Willem Tell 53 leden en 1 erelid. 6 aspirant leden hebben zich aangemeld. De schietvereniging staat weer meer in de belangstelling. Willem Tell ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet, mede door de duidelijke wet- en regelgeving.